Szczegóły szkolenia:

02-2024

25

XIX FORUM STOMATOLOGII PRAKTYCZNEJ Krynica Zdrój 2024

Numer kursu: 01/23

Miasto: Krynica Zdrój

Data: od 2024-02-25 do 2024-03-03

Miejsce: Hotel Pensjonat "Witoldówka" ul. Bulwary Dietla 10 , Krynica-Zdrój, Polska

Cena: 1500 PLN (szczegóły w opisie)

Organizator: Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS

Wykładowcy:

Formularz zgłoszeniowy:

pole wymagane
pole wymagane
Proszę podać tytuł naukowy, np: mgr, dr, dr n. med., ...
pole wymagane
Proszę podać numer telefonu (najlepiej bezpośredni numer komórkowy) w formacie: +48.xxxxxxxxx.
pole wymagane

 

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

 

Szczegóły zakwaterowania:

W przypadku chęci zakwaterowania proszę podać imiona i nazwiska osób do zakwaterunku wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
lat
Proszę wypełnić tylko w przypadku zakwaterowania dziecka.

 

Uwagi końcowe:

Akceptuję warunki uczestnictwa zamieszczone na stronie Warunki uczestnictwa
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – klienci (uczestnicy szkoleń)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo w kursie (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której jest Pan / Pani stroną. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.

Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową sprzedaży lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w kursie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. firma kurierska, firma prowadząca windykację należności itd.). Ponadto, jeżeli jest Pan / Pani lekarzem lub lekarzem dentystą, Pana / Pani dane mogą być przekazywane właściwej okręgowej izbie lekarskiej celem naliczenia punktów edukacyjnych. Pana / Pani dane mogą być również przekazywane organom administracji publicznej (np. urzędy skarbowe) i sądom powszechnym (w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w kursie lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę na uczestnictwo w kursie jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Eurodens w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej wysłanej przez Eurodens.pl w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do poprawnej rejestracji w szkoleniu.