Warunki uczestnictwa

w kursach organizowanych przez:

TOWARZYSTWO SZKOLENIA PODYPLOMOWEGO "EURODENS".

 

ZGŁOSZENIA - proszę wypełnić zamieszczony na stronie formularz zgłoszeniowy z jednoczesną wpłatą zaliczki w kwocie podanej w informacji o szkoleniu. Pozostałą kwotę proszę przelać w podanym terminie na  konto. Wypełnienie zgłoszenia i wysłanie jest zobowiązaniem dokonania wpłat w określonych terminach.

Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 30 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora). Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie lub programie szkoleniowym przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Eurodens. nie obejmują kwot opłat rezerwacyjnych określonych jako bezzwrotne, które potrąca się w pełnej wysokości. Opłaty rezerwacyjne za zakwaterowanie są potrącane w 100% lub w kwocie którą zostanie obciążony organizator TSP EURODENS przez HOTEL. 

W przypadku złożenia rezygnacji później niż  30 dni przed terminem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.

W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego i braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.

W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.

Pierwszeństwo udziału ustala się na zasadzie kolejności zgłoszeń i kolejności dokonanych wpłat.

Istnieje możliwość przekazania prawa do uczestnictwa w kursie innej osobie, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora do dnia rozpoczęcia szkolenia oraz przekazania zaktualizowanego formularza zgłoszeniowego.

Organizator ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego do 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie uczestników kursu w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną, jeżeli:

  • wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
  •  nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn następuje zwrot wszelkich wpłaconych kwot bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.

Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość uczestników kursu teoretycznego wynosi 50 osób.

 

Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu stosownym zaświadczeniem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności (pod warunkiem uregulowania opłaty). Zawiera on dane dotyczące tematu szkolenia, daty rozpoczęcia i zakończenia kursu, dane personalne osoby uczestniczącej w szkoleniu, podpis kierownianaukowego szkolenia oraz dane organizatora kursu, a także ilość godzin szkolenia i odpowiadającą ilość punktów edukacyjnych.

" Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim prawem). " 


Wpłaty proszę kierować na konto:
EURODENS
20-738 Lublin
ul. Krajewskiego 25

Numer rachunku:
MILLENNIUM BANK O/LUBLIN
11 1160 2202 0000 0001 9016 3965


Informacji telefonicznych udziela:
Maria Kleinrok
tel. kom. +48 601 077 941

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klienci (uczestnicy szkoleń)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.

 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy na uczestnictwo w kursie (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji) – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, której jest Pan / Pani stroną. Ponadto dane będą przetwarzane w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (m. in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, itd.) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze.

 

Ewentualnie Pana / Pani dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panem / Panią umową sprzedaży lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na uczestnictwo w kursie lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później).

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. firma kurierska, firma prowadząca windykację należności itd.). Ponadto, jeżeli jest Pan / Pani lekarzem lub lekarzem dentystą, Pana / Pani dane mogą być przekazywane właściwej okręgowej izbie lekarskiej celem naliczenia punktów edukacyjnych. Pana / Pani dane mogą być również przekazywane organom administracji publicznej (np. urzędy skarbowe) i sądom powszechnym (w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

 

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy na uczestnictwo w kursie lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umowę na uczestnictwo w kursie jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonanie tej umowy.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – formularz kontaktowy (kontakt)

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Eurodens z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 1.

 

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@eurodens.pl, pod numerem telefonu (81) 5274774 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (pytania) kierowane za pomocą formularza kontaktowego – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda.

 

Pana / Pani dane będą przechowywane przez czas prowadzenia korespondencji w związku z zadanym pytaniem (pytaniami).

 

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT).

 

Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pana /Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Panu / Pani także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pana / Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które następnie może Pan / Pani przesłać innemu administratorowi danych. Przysługuje Panu / Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pan / Pani, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

 

Podanie danych osobowych w związku z pytaniem (pytaniami) kierowanymi za pośrednictwem formularza kontaktowego jest dobrowolne ale stanowi warunek uzyskania odpowiedzi na te pytanie (pytanie).